Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP")

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Pentimex spol. s r.o., so sídlom: Tužina 26, 972 14, IČO: 31622054, IČ DPH: SK2020434174, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 11109/R (ďalej len „spoločnosť Pentimex“ alebo len „Pentimex s.r.o“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.pentimex.sk.
 

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Pentimex s.r.o umiestnený na internetovej stránke www.pentimex.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Pentimex s.r.o na uvedenej stránke.
2.3. Kupujúci. Kupujúcim sú podnikateľské subjekty, ktoré prejavili záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť so spoločnosťou Pentimex s.r.o kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného na E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Pentimex s.r.o. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
2.4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena kontaktnej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru bez DPH aj s DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania, spôsob platby.
2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.pentimex.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, váživosť, dieliky atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.pentimex.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä váhy.
 

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Pentimex s.r.o dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Pentimex s.r.o.
3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Pentimex s.r.o. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.pentimex.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.
3.3. Objednávka obsahuje tiež: vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy, udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Pentimex s.r.o, a v prípade, ak kupujúci uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP, vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká: odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Spoločnosti Pentimex s.r.o, márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.
3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Pentimex s.r.o adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Pentimex s.r.o potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Pentimex s.r.o neznamenajú prijatie návrhu.
3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť Pentimex s.r.o je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti Pentimex s.r.o dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Pentimex s.r.o. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Pentimex s.r.o povinná prijať.
 

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Pentimex s.r.o. Celková kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti Pentimex s.r.o do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Pentimex s.r.o a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru: platba vopred na účet spoločnosti Pentimex s.r.o, platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.
4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Pentimex s.r.o uvedený v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet spoločnosti Pentimex s.r.o sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Pentimex s.r.o povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky.
5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti Pentimex s.r.o začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Pentimex s.r.o za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Pentimex s.r.o ju ako miesto dodania potvrdila.
 

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú: Preprava kuriérom do 1-2 dní.
7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) je uvedená v potvrdení objednávky.
 

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti Pentimex s.r.o dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad a záručný list. Potvrdený dodací list je kupujúci povinný zaslať poštou alebo elektronicky na adresu spoločnosti Pentimex s.r.o.
8.2. Záväzok spoločnosti Pentimex s.r.o dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Pentimex s.r.o bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Pentimex s.r.o.
8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Pentimex s.r.o späť, je spoločnosť Pentimex s.r.o oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru ako i náhradu vzniknutej škody a ušlý zisk.
8.4. Ak kupujúci požaduje ku váhe aj úradné overenie, certifikát , dodacia doba tovaru bude predĺžená o čas, kedy autorizovaná osoba vykoná úradné overenie (t.j. približne 7-14 dní).
 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť Pentimex s.r.o zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba na váhy je 24 mesiacov a na oddeliteľné príslušenstvo (napájací adaptér, batérie a pod.) 6 mesiacov. Iná záručná doba sa vzťahuje na použitý alebo akciový tovar, pri ktorom je to menovite uvedené. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
9.3. Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný si skontrolovať tovar, následné reklamácie nebudú uznané. V prípade poškodenia obalu, alebo tovaru, túto skutočnosť uviesť do preberacieho protokolu špedičnej spoločnosti a e-mailom poslať informáciu dodávateľovi.

 

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Pokiaľ nebolo kupujúcemu doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže kupujúci objednávku odvolať písomne na adresu spoločnosti Pentimex s.r.o viď. bod 1.1 prostredníctvom elektronickej pošty na adrese vahy@pentimex.sk bez účtovania penále a poplatkov. V prípade, že kupujúcemu už bolo doručené prijatie objednávky (t.j. bola uzavretá kúpna zmluva) môže spoločnosť Pentimex s.r.o účtovať kupujúcemu storno poplatok a to v čase od potvrdenia objednávky: do 3 hodín bez storno poplatku, od 3 až 6 hodín so storno poplatkom 20% hodnoty objednávky, od 6 - 24 hodín so storno poplatkom 40% hodnoty objednávky a v čase nad 24 hodín bude storno poplatok 60% hodnoty objednávky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky, spoločnosť Pentimex s.r.o vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Z prijatej sumy bude odpočítaný storno poplatok v zmysle toho bodu VOP.
10.2. Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa spravuje podľa Obchodného zákonníka.
10.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť názov kupujúceho, meno oprávnenej osoby, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.
10.4. Včasné odstúpenie je účinné dňom, keď je doručené spoločnosti Pentimex s.r.o. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
10.5. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Pentimex s.r.o povinná: prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Pentimex s.r.o, Tužina 26, 972 14 Tužina. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Spoločnosť Pentimex s.r.o vráti kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar a po odčítaní storno poplatku najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
10.6. Pentimex s.r.o si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, spoločnosť Pentimex s.r.o vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Pentimex s.r.o za náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Pentimex s.r.o kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
10.7. Spoločnosť Pentimex s.r.o je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov: ak pri platbe vopred na účet spoločnosti Pentimex s.r.o kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Pentimex s.r.o, ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Pentimex s.r.o, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Pentimex s.r.o schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Pentimex s.r.o inak ho zaobstarať, ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Pentimex s.r.o tovar nakupuje.
10.8. Odstúpenie spoločnosti Pentimex s.r.o od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Pentimex s.r.o kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
10.09. Odstúpenie spoločnosti Pentimex s.r.o od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Pentimex s.r.o na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
10.10. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je (v prípade platby vopred) spoločnosť Pentimex s.r.o oprávnená uspokojiť aj z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.
 

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK

11.1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné zahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení práva na záručnú opravu prinesie kupujúci reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry a záručný list. Miesto plnenia záruky je adresa spoločnosti Pentimex s.r.o (viď. bod 1.1.) Náklady na dopravu do a z miesta plnenia záruky, prípadne poštovné hradí kupujúci.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, kupujúci je povinný uhradiť spoločnosti Pentimex s.r.o všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Pentimex s.r.o nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach a zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.


Zľava 6%
na nákup v e-shope
Doprava zdarma

pri nákupe nad 200€*

* platí iba ak váha balíka nepresiahne 30 kg