Odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- pokiaľ nebolo kupujúcemu doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže kupujúci objednávku odvolať písomne na adresu spoločnosti Pentimex s.r.o viď. bod 1.1 prostredníctvom elektronickej pošty na adrese vahy@pentimex.sk bez účtovania penále a poplatkov. V prípade, že kupujúcemu už bolo doručené prijatie objednávky (t.j. bola uzavretá kúpna zmluva) môže spoločnosť Pentimex s.r.o účtovať kupujúcemu storno poplatok a to v čase od potvrdenia objednávky: do 3 hodín bez storno poplatku, od 3 až 6 hodín so storno poplatkom 20% hodnoty objednávky, od 6 - 24 hodín so storno poplatkom 40% hodnoty objednávky a v čase nad 24 hodín bude storno poplatok 60% hodnoty objednávky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky, spoločnosť Pentimex s.r.o vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Z prijatej sumy bude odpočítaný storno poplatok v zmysle toho bodu VOP. 


- kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa spravuje podľa Obchodného zákonníka.


- v odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť názov kupujúceho, meno oprávnenej osoby, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.


-  včasné odstúpenie je účinné dňom, keď je doručené spoločnosti Pentimex s.r.o. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.


- po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Pentimex s.r.o povinná: prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Pentimex s.r.o, Tužina 26, 972 14 Tužina. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Spoločnosť Pentimex s.r.o vráti kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar a po odčítaní storno poplatku najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.


- Pentimex s.r.o si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, spoločnosť Pentimex s.r.o vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Pentimex s.r.o za náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Pentimex s.r.o kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.


- spoločnosť Pentimex s.r.o je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov: ak pri platbe vopred na účet spoločnosti Pentimex s.r.o kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Pentimex s.r.o, ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Pentimex s.r.o, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Pentimex s.r.o schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Pentimex s.r.o inak ho zaobstarať, ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Pentimex s.r.o tovar nakupuje.


- odstúpenie spoločnosti Pentimex s.r.o od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Pentimex s.r.o kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.


- odstúpenie spoločnosti Pentimex s.r.o od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Pentimex s.r.o na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.


- akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je (v prípade platby vopred) spoločnosť Pentimex s.r.o oprávnená uspokojiť aj z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

Zľava 6%
na nákup v e-shope
Doprava zdarma

pri nákupe nad 200€*

* platí iba ak váha balíka nepresiahne 30 kg